Skip to content

NORIMAS VEDTEKTER

Norwegian Risk Management Association

Vedtatt på stiftelsesmøte fredag 13.02.2009

1. Navn og hjemsted

  1.1. Foreningens navn er Norwegian Risk Management Association. Foreningen bruker også betegnelsen NORIMA

  1.2. Foreningens hjemsted er Oslo

2. Formål og virke

  2.1.Foreningens formål er å bidra til økt fokus på risikostyring i norske bedrifter og å tilpasse praktisk risikostyring til norske rammebetingelser. Foreningen skal ikke være et forum for forretningsmessige aktiviteter.

  2.2.Formålet søkes blant annet fremmet:

    2.2.1. Ved avholdelse av medlemsmøter med foredrag og erfaringsutveksling

    2.2.2. Ved å skape debatt og økt fokus på bedriftenes risikohåndtering og skolering innen risikostyring

    2.2.3. Ved etablering av erfaringsgrupper

    2.2.4. Ved å bidra til å utvikle nettverk blant medlemmene

    2.2.5. Ved å fungere som høringsinstans ved nye / endring av rammebetingelser innenfor risikostyring

    2.2.6. Ved informasjon og utveksling av faglitteratur

    2.2.7. Ved å avholde møter med representanter for forsikringsselskap, forsikringsmeglere og andre tjenesteytelser innen risikostyring

3. Internasjonalt samarbeid

  3.1. Foreningen søker kontakt med utenlandske risikostyringsorganisasjoner med tilsvarende formål

4. Medlemskap

  4.1. Medlemskap kan etableres som bedriftsmedlemskap eller som personlig medlemskap

  4.2. Følgende bedrifter og personer knyttet til disse kan søke om medlemskap i foreningen:

    4.2.1. Bedrifter etablert i Norge med egenforsikringsselskap, risikostyringsavdeling og/eller forsikringsavdeling eller ansatte i slike funksjoner

    4.2.2. Personer som ivaretar funksjoner innenfor risikostyringsområdet for bedrifter etablert i Norge så fremt den som søker er anbefalt av et medlem av foreningen

    4.2.3. Personer som ikke faller innenfor kategoriene i punkt. 4.2.1 - 4.2.2 avgjør styret i hvert enkelt tilfelle om vedkommende kan opptas som medlem

    4.2.4. Representanter fra forsikringsselskaper og forsikringsmeglere kan ikke være medlemmer av foreningen

5. Utmelding, eksklusjon og sletting

  5.1. Utmelding skjer skriftlig

  5.2. Styret kan vedta å ekskludere et medlem

  5.3. Styrets beslutning om eksklusjon av et medlem kan av et gjeldende medlem bringes inn til en endelig avgjørelse ved den nærmeste påfølgende ordinære generalforsamling eller ved ekstraordinær generalforsamling senest 6 måneder etter styrets beslutning

  5.4. Er en medlemskontigent ikke betalt, og det er sendt 2 purringer, og det er gått 1 måned siden 2. purring, slettes vedkommende som medlem

6. Generalforsamling

  6.1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighet

  6.2. Ordinær generalforsamling skal med unntak av stiftelsesåret avholdes hvert år innen for tidsrommet 15. mars - 15. juni

  6.3. Den ordinære generalforsamlingens dagsorden skal omfatte

  • Valg av møteleder og to personer til å undertegne protokoll
  • Beretning fra forrige periode
  • Behandling av revidert regnskap for foregående år og disponering av resultat
  • Innkomne forslag
  • Forslag til budsjett og fastsettelse av kontingent for det kommende regnskapsår
  • Valg av styrets leder og øvrige medlemmer
  • Valg av revisor

  6.4. For at forslag skal bli behandlet på den ordinære generalforsamlingen må disse være i styret i hende den 31. januar. De(t) skal tas opp under pkt. 4 på dagsorden

  6.5. Ekstraordinær generalforsamling avholdes dersom styret bestemmer dette, eller dersom det fremmes skriftlig anmodning om dette fra minst 1/4 av samtlige medlemmer

  6.6. På en ekstraordinær generalforsamling kan det kun behandles de(t) forslag som er grunnlaget for den ekstraordinære generalforsamlingen

  6.7. Generalforsamlingen skal innkalles med minst 6 ukers varsel. Innkallingen skal inneholde dagsorden og årsregnskap, samt informasjon om avtroppende styremedlemmer, samt styrets forslag til gjenvalg eller nyvalg. Innkallingen skal sendes til hvert medlem som brev eller e-post.

  6.8. Beslutninger på en generalforsamling treffes ved simpelt flertall. For vedtektsendringer kreves det imidlertid 2/3 flertall.

  6.9. Det kan stemmes ved fullmakt

  6.10. Det skal føres protokoll fra generalforsamlingen som undertegnes av to medlemmer på generalforsamlingen

7. Styret

  7.1. Foreningen ledes av et styre på 4-6 medlemmer

  7.2. Generalforsamlingen velger styreleder

  7.3. I tilfelle av en ledig plass, supplerer styret selv om det anses som nødvendig med ett styremedlem som fungerer inntil neste generalforsamling. Blir styreledervervet ledig, velger resten av styret en ny styreleder

  7.4. Styreleder er på valg hvert år. De øvrige styremedlemmer velges for 2 år

  7.5. Styret konstituerer seg selv med en nestleder

    7.5.1. Styret holder møte så ofte styreleder eller 2 av styrets medlemmer ønsker det, minimum 2 ganger i året.