NORIMAS VEDTEKTER

Norwegian Risk Management Association

Vedtatt på generalforsamling 07.04.2022

 

1. Navn og hjemsted

1.1. Foreningens navn er Norwegian Risk Management Association. Foreningen bruker også betegnelsen NORIMA.

1.2. Foreningens hjemsted er Oslo.

2. Formål og virke

2.1. Foreningens formål er å bidra til økt fokus på risikostyring i norske bedrifter og å tilpasse praktisk risikostyring til norske rammebetingelser. Foreningen skal ikke være et forum for forretningsmessige aktiviteter.

2.2. Formålet søkes blant annet fremmet:

2.2.1. Ved avholdelse av medlemsmøter med foredrag og erfaringsutveksling

2.2.2. Ved å skape debatt og økt fokus på bedriftenes risikohåndtering og skolering innen risikostyring

2.2.3. Ved etablering av erfaringsgrupper

2.2.4. Ved å bidra til å utvikle nettverk blant medlemmene

2.2.5. Ved å fungere som høringsinstans ved nye / endring av rammebetingelser innenfor risikostyring

2.2.6. Ved informasjon og utveksling av faglitteratur

2.2.7. Ved å avholde møter med representanter for forsikringsselskap, forsikringsmeglere og andre forsikringsrådgivere samt leverandører av produkter og andre tjenesteytelser innen risikostyring

- alt med henblikk på å styrke risikostyringens funksjon og anseelse.

3. Internasjonalt samarbeid

3.1. Foreningen søker kontakt med utenlandske risikostyrings-organisasjoner med tilsvarende formål.

4. Medlemskap

4.1. Medlemskap kan etableres som bedriftsmedlemskap eller som personlig medlemskap.

4.2. Følgende bedrifter og personer knyttet til disse kan søke om medlemskap i foreningen:

4.2.1. Bedrifter etablert i Norge med egenforsikringsselskap, risikostyringsavdeling og/eller forsikringsavdelinger og ansatte i slike funksjoner

4.2.2. For personer som ikke faller innenfor kategoriene i punkt. 4.2. avgjør styret i hvert enkelt tilfelle om vedkommende kan opptas som medlem.

4.2.3. Representanter fra forsikringselskaper, forsikringsmeglere, forsikringsagenter eller rådgivere kan ikke være medlemmer av foreningen.

4.3. Søknad om opptak skal være skriftlig.

4.4. Dersom betingelsene for en persons medlemskap ikke lengre er oppfylt, skal medlemmet gi beskjed til styret om dette. Medlemskapet opphører umiddelbart.

4.5. Etter anmodning kan styret gi dispensasjon til å ta opp personer som ikke oppfyller betingelsene i pkt 4.2 ovenfor.

5. Utmelding, eksklusjon og sletting

5.1. Utmelding skjer skriftlig.

5.2. Styret kan vedta å ekskludere et medlem.

5.3. Styrets beslutning om eksklusjon av et medlem kan av et gjeldende medlem bringes inn til en endelig avgjørelse ved den nærmeste påfølgende ordinære generalforsamling.

5.4. Er en medlemskontingent ikke betalt, og det er sendt 2 purringer, og det er gått 1 måned siden 2. purring, slettes vedkommende som medlem.

6. Generalforsamling

6.1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighet.

6.2. Ordinær generalforsamling skal med unntak av stiftelsesåret avholdes hvert år innenfor tidsrommet 15. mars - 15. juni.

6.3. Den ordinære generalforsamlingens dagsorden skal omfatte:

Valg av møteleder og to medlemmer til å undertegne protokollen
Beretning fra forrige periode
Behandling av regnskap for foregående år og disponering av resultat
Forslag til budsjett og fastsettelse av kontingent for det kommende regnskapsår
Valg av styreleder og øvrige styremedlemmer
Innkomne forslag
6.4. For at forslag skal bli behandlet på den ordinære generalforsamlingen må disse være i styret i hende den 31. januar.

6.5. Ekstraordinær generalforsamling avholdes dersom styret bestemmer dette, eller dersom det fremmes skriftlig anmodning om dette fra minst 1/4 av samtlige medlemmer.

6.6. På en ekstraordinær generalforsamling kan det kun behandles de(t) forslag som er grunnlaget for den ekstraordinære generalforsamlingen

6.7. Generalforsamlingen skal innkalles med minst 6 ukers varsel. Innkallingen skal inneholde dagsorden og årsregnskap, samt informasjon om avtroppende styremedlemmer, samt valgkomiteens forslag til gjenvalg eller nyvalg. Innkallingen skal sendes til hvert medlem som brev eller e-post.

6.8. Beslutninger på en generalforsamling treffes ved simpelt flertall av stemmene. For vedtektsendringer kreves det imidlertid 2/3 flertall av stemmene.

6.9. Det kan stemmes ved fullmakt.

6.10. Det skal føres protokoll fra generalforsamlingen som undertegnes av to medlemmer på generalforsamlingen.

7. Styret

7.1. Foreningen ledes av et styre på 5–8 medlemmer.

7.2. Generalforsamlingen velger styreleder.

7.3. I tilfelle av en ledig plass, supplerer styret selv om det anses som nødvendig med ett styremedlem, fortrinnsvis varamedlemmet, som fungerer inntil neste generalforsamling. Blir styreledervervet ledig, velger resten av styret en ny styreleder.

7.4. Styreleder er på valg hvert år. De øvrige styremedlemmer velges for to år.

7.5. Styrets sammensetning:

7.5.1. Styreleder velges på generalforsamlingen, for et år av gangen og kan maksimalt sitte fire perioder (4 år sammenhengende). Øvrige medlemmer velges for to år av gangen og kan maksimalt sitte tre perioder (6 år sammenhengende).

7.5.2. De styremedlemmene som velges for to år skal har rullerende perioder, slik at det maksimalt er tre medlemmer på valg samtidig.

7.5.3. Styret holder møte så ofte styreleder eller 2 av styrets medlemmer ønsker det, minimum 2 ganger i året.

7.5.4. På første styremøte etter generalforsamlingen skal styret konstituere seg selv med en nestleder, forøvrig skal følgende roller ivaretas:

Sekretær
Økonomiansvarlig
WEB ansvarlig
Arrangement ansvarlig
Ansvarlig for FERMA
Leder for referansegrupper
7.6. Styret er beslutningsdyktig når tre medlemmer er til stede, herunder styreleder eller nestleder.

7.7. Styreleder, eller i dennes frafall nestleder, leder møtene. Beslutningene treffes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styreleder, alternativt nestleder dobbeltstemme.

7.8. Det gis ikke honorar for styreverv.

7.9. Sekretariat for foreningen kjøpes eksternt dersom det er behov for dette. Omkostninger til dette dekkes av foreningens kontingent.

8. Valgkomiteen

8.1. Sittende styre innstiller medlemmer til valgkomiteen, som godkjennes av Generalforsamlingen. Valgkomiteen skal bestå av to medlemmer. Minst en av valgkomiteens medlemmer må ha erfaring fra å ha sittet i styret i NORIMA.

8.2. Representanter i valgkomiteen velges for to år av gangen og skal ha rullerende perioder. Valgkomiteens representant kan maksimalt sitte tre perioder (6 år sammenhengende).

8.3. Valgkomiteen skal begynne arbeidet med å finne kandidater i god tid, og innstillingen skal være styreleder i hende 8 uker før Generalforsamlingen.

8.4. Ved innstilling av kandidater til styret skal det legges vekt på følgende:

Rimelig representasjon fra hvert kjønn
Representasjon fra bredden i NORIMA's medlemsmasse, med jevn fordeling av personer fra bedrifter med internasjonal virksomhet, ren norsk/nordisk virksomhet og bedrifter med eget captive.

9. Regnskapet

Regnskapet løper fra den 1.januar til den 31.desember. Regnskapet føres og avsluttes sekretariatet, og sendes styret for godkjennelse og signering.

10. Signatur

Foreningen tegnes av to styremedlemmer i fellesskap.

11. Kontingent

Kontingenten fastsettes på den ordinære generalforsamlingen.

12. Oppløsning

12.1. Foreningen kan kun oppløses dersom forslag om dette oppnår 3/4 flertall på generalforsamlingen.

12.2. I tilfelle oppløsning treffer den oppløsende generalforsamlingen beslutning om fordeling av foreningens midler.