Skip to content

Velkommen til Norwegian Risk Management Association!

Norimas formål er å bidra til økt fokus på risikostyring i norske bedrifter, med særskilt fokus på fagområdet forsikring og risikoavlastning. Medlemmene vil få mulighet til å delta på foreningens møter med foredrag og erfaringsutveksling, delta i erfaringsgrupper og mulighet til å utvikle et nettverk blant foreningens medlemmer, få informasjon om aktuell faglitteratur, kurs m.v..

Styret 2019

Anita Moe

Veidekke ASA
Styrets leder

Erik Hilde

Nortura SA
Styremedlem

Kristine Iren Nybø

Statkraft AS
Styremedlem

Alf Lysberg

Orkla ASA
Styremedlem

Randi Birkeland

Industriforsikring AS / Hydro
Styremedlem

Inger Johanne Bergstøl

Umoe AS
Varamedlem

Foreningens vedtekter

Norwegian Risk Management Association

Vedtatt på stiftelsesmøte Fredag 13. Februar 2009

 1. Navn og hjemsted

  1. 1.1. Foreningens navn er Norwegian Risk Management Association. Foreningen bruker også betegnelsen NORIMA

  2. 1.2. Foreningens hjemsted er Oslo

 2. Formål og virke

  1. 2.1.Foreningens formål er å bidra til økt fokus på risikostyring i Norske bedrifter og å tilpasse praktisk risikostyring til Norske rammebetingelser. Foreningen skal ikke være et forum for forretningsmessige aktiviteter.

  2. 2.2.Formålet søkes blandt annet fremmet:

   1. 2.2.1. Ved avholdelse av medlemsmøter med foredrag og erfaringsutveksling

   2. 2.2.2. Ved å skape debatt og økt fokus på bedriftenes risikohåndtering og skolering innen risikostyring

   3. 2.2.3. Ved etablering av erfaringsgrupper

   4. 2.2.4. Ved å bidra til å utvikle nettverks blandt medlemmene

   5. 2.2.5. Ved å fungere som høringsinstans ved nye / endring av rammebetingelser innenfor risikostyring

   6. 2.2.6. Ved informasjon og utveksling av faglitteratur

   7. 2.2.7. Ved å holde møter med representanter for forsikringsselskaper, forsikringsmeglerwe og andre tjenesteytelser innen risikostyring

 3. Internasjonalt samarbeide

  1. 3.1. Foreningen søker kontakt med utenlandske risikostyringsorganisasjoner med tilsvarende formål

 4. Medlemsskap

  1. 4.1. Medlemskap kan etableres som bedriftsmedlemskap eller som personlig medlemskap

  2. 4.2. Følgende bedrifter og personer knyttet til disse kan søke om medlemskap i foreningen:

   1. 4.2.1. Bedrifter etablert i Norge med egenforsikringsselskap, risikostyringsavdeling og/eller forsikringsavdelinger og ansatte i slike funksjoner

   2. 4.2.2. Personer som ivaretar deøfunksjoner innenfor risikostyringsområdet for bedrifter etablert i Norge så fremt den som søker er anbefalt av et medlem av foreningen

   3. 4.2.3. Personer som ikke faller innenfor kategoriene i punkt. 4.2.1 - 4.2.2 avgjør styret i hvert enkelt tilfelle om vedkommende kan opptas som medlem

   4. 4.2.4. Representanter fra forsikringsselskaper og forsikringsmeglerwe kan ikke være medlemmer av foreningen

 5. Utmelding, eksklusjon og sletting

  1. 5.1. Utmelding skjer skriftlig

  2. 5.2. Styret kan vedta å ekskludere et medlem

  3. 5.3. Styrets beslutning om eksklusjon av et medlem kan av et gjeldende medlem bringes inn til en endelig avgjørelse ved den nærmeste påfølgende ordinære generalforsamling eller ved ekstraordinær generalforsamling senest 6 måneder etter styrets beslutning

  4. 5.4. Er en medlemskontigent ikke betaler, og det er sendt 2 purringer, og det er gått 1 måned siden 2. Purring, slettes vedkommende som medlem

 6. Generalforsamling

  1. 6.1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighet

  2. 6.2. Ordinær generalforsamling skal med unntak av stiftelsesåret avholdes hvert år innen for tidsrommet 15. Mars - 15. Juni

  3. 6.3. Den ordinære generalforsamlingens dagsorden skal omfatte

  4. 6.4. For at forslag skal bli behandlet på den ordinære generalforsmalingen må disse være i styret i hende den 31. Januar. De(t) skal tas opp under pkt. 4 på dagsorden

  5. 6.5. Ekstraordinær generalforsamling avholdes dersom styret bestemmer dette, eller dersom det fremmes skriftlig anmodning om dette fra minst 1/4 av samtlige medlemmer

  6. 6.6. På en ekstraordinær generalforsamling kan det kun behandles de(t) forslag som er grunnlaget for den ekstraordinære generalforsamlingen

  7. 6.7. Generalforsamlingen skal inkalles med minst 6 ukers varsel. Innkallingen skal inneholde dagsorden og årsregnskap, samt informasjon om avtroppende styremedlemmer, samt styrets forslag til gjenvalg eller nyvalg. Innkallingen skal sendes til hvert medlem som brev eller e-post.

  8. 6.8. Beslutninger på en generalforsamling treffes ved simpelt flertall. For vedtektsendringer kreves det imidlertid 2/3 flertall.

  9. 6.9. Det kan stemmes ved fullmakt

  10. 6.10. Det skal føres protokoll fra generalforsamlingen som undertegnes av to medlemmer på generalforsamlingen

 7. Styret

  1. 7.1. Foreningen ledes av ett styre på 4-6 medlemmer

  2. 7.2. Generalforsamlingen velger styreleder

  3. 7.3. I tilfelle av en ledig plass, supplerer styret selv om det anses som nødvendig med ett styremedlem som fungerer inntil neste generalforsamling. Blir styreledervervet ledig, velger resten av styret en ny styreleder

  4. 7.4. Styreleder er på valg hvert åre. De øvrige styremedlemmer velges for 2 år

  5. 7.5. Styret konstituerer seg selv med en nestleder

   1. 7.5.1. Styret holder møte så ofte styreleder eller 2 av styrets medlemmer ønsker det, minimum 2 ganger i året.